Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

a hodnotě básníkova díla neb jeho osobnosti, či konečně směru, jehož jest nositelem. Lit e I' á I' n i h i s t o I' i k i k I' i t i k k o na j 1 čin n o s t d v o jnás o b n o u, v y k I á d a j i a s o udí, a I e kde ž t o o ne n v i d 1 těž i s k o s v é č i nn o s t i v gen e t i c k é m v Ý k I a d u, jde tom u t o h I a vně o s o u d a jeh o z d ůvodnění.

V devadesátých letech byl u nás Vítězslav Hálek velmi častým předmětem rozboru; Leandr Čech IJaroslav Vlček na jedné, J. S. Machar na druhé straně zúčastnili se tu diskuse, přispěvši k zcela novému ocenění vůdce školy Májové. L. Čech a J. Vlček dílo Hálkovo vykládali z dobových ideí, z literárnich vlivů, z hledisek formálního vývoje české poesie, J. S. Machar je soudil. Předmět, přístupný materiál, ano i názorové předpoklady byly zde i onde stejné, jen metoda byla jiná.

Bylo hy však zhola nesprávno, vyvozovalo-li by se odtud, že do litcrární historie soud vůbec nepatří, a že možno psáti dčjiny slovesných ideí a forem úplně bez schopnosti ,hodnotícího soudu. S omylem tím se potkáváme velmi zhusta, a zvláště u nás nejsou vzácností případy, kdy dějepisec literatury se přímo vychloubá tím, ,le. vyloučil ze svtLq.Q..J!,Qd~l!ik.~~!,-gliv !mlnotlcl s~c!L..JL1!L_LJLenkr-á1e..:-..ide-E-2_lit~r!!-tUI:lL současnou a živou....Q.. níž vlastního výkladu gen~: ~EQ.dati nelzo; 115 chú (fo by se tu-dělá pochylllá ctn'oši. Literární historik pronáší hodnotící soud, jakmile zjišťuje, zda dílo básníkovo jest jednotným organismem, vyrůstajícím nutně z osobnosti tvůrcovy; vytkne-li v díle neshody, urči-li výtvor za pouhý mechanism, měří-li rozpor mezi záměrem a provedením, koná další, hyť neuvědomělou část úkonu soud 9

[na začátek stránky]