Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 79

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ěeské prvnl spisek toho druhu. Mnohá jeho mlsto ětou se jako román budoucnosti, udávojlce perspektivu oné doby. kdy urělté zdroje tepelné budou vyěerpány a ukazuji ce. jak by lidstvo mohlo jl! nynl Ó$porni! upomaliti spotřebu svých paliv.

Sv. 11. Pb. Dr. A. Matějček: UMĚNí 19. STOLETf. V molémzhuJti!ném slovnlm rozsahu. doprovázeném 26 reprodukcemi mlsir6 um~nl výtvarného, autor lIěl vývojovou linII tohoto um~nl. Jd z klasicistických poěátk6 19. stoletl pozvolným vývojem, časem vlak Irevolučni!. spi!lo k novým cl16m, novým metám. ~ltřnl souvislost

tohoto vývoje jest velmi zdařile podána. I

SV.U. Doc. Dr. V. J. Dvorský: PŘfMOŘSKf) zEMĚ ŘÍŠE KAKOUSKO-UHERSIá. Nejen svi!tová konflagrace. Jil slalo se therná toto okutnlm. ale I nové smi!rnlce českého ť\s111 kulturnlho I hospo· dářského vyvolaly tuto monografII rakouské Adrie. Docent Dvorský. znalec pomi!r6 zemi tamnlch a jeden z propagator6 naJlch hospodářských snah v AdrII. po vJeobeených kapitolách historických. ze· měplsných a kulturnlch detal1uje znalosti o Gorlcku. Terstu. Istrii, Rjece. Kvameru. Chorvatském pHmořl a o DalmácII ve zvláJtnlch kopltolách.

Sv. 13. Prof. Dr. J. V. Šimák: HUS A DOBA PŘED NiM. Podává v mimořádně přehledné a při tom vyčerpávajlcl velmi ť\člnné form~ hospodářský I kultuml a myšlenkový obraz doby předcházejlcl vy. stoupenl Husovu. Život, p6sobenl I vliv Hus6v na soudobý llvot český a konec jeho Ó$1Il o mravn! reformu je vyllčen vřelým historickým perem.

Sv, 14. Ing. Stan. Špaček: ptČE O INVALIDY A JICH PKA· COVNi Vf CHOV A. Problém. který přinesla posledn! doba, vyli· čuje autor v celé podstati!. dokládaje, Jak je možno čeliti přlpadným nepřlznlvým n6sledk6m světodi!jného boje pro Indlvlduelnl fyslcké schopnosti a lak je nutno organisovati práci, aby Invalidé z6stall pln~ výkonnými členy llds.kt.spolefuosti.

Sv. 15.: Renáta Tyrlovií: LIDOVÝ KROJ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. (lIlustrováno.) Po jasné přehledné studil o -p,.0sovadnlch snahách za zjišlěnlm základnlch žlvl6 lidové tvořivosti umělecké a o vývoji zájmu o výtvarné projevy Jejl. podán jest nástin hlavnlch kategorII lidového kroje s ť\vahou o jich stáři, vztahu a proměnách. Po tom podána. poprvé s odbornou soustavnosti a p6vodnlm názvoslovlm. tak zajlmavým. celá nauko o Mslech krojlt slovenských. moravsko-slezských a českých, Jil doprovázejl původnl rázovité obrázky.

Sv. 16. JUQr. V4cl,v Nedoma: OCHRANNÁ PÉČE O MLÁDEž V CIZINt I U NAS. Veřejná péče o děti a mláde! jest di'lIdltým sociálně-politickým problémem nové doby. který řešiti mUl! Mady veřejné zo pomoci činnoSti soukromé. Auktor zp6sobem odborným v hlovnldl rysech podává. obraz současného stavu t60 činnosti v cizině i tl nás II nllmačuje cesty JeJ I v budoutncstl. V dl1t~šnfC!obě

[na začátek stránky]