Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ani osobnost ani tvoření živoucího spisovatele nejsou uzavřenou jednotou - jak by bylo možno historikovi postihnouti zákonný vztah mezi osobností básníkovou a jeho dilem, jestliže obé jest známo jen neúplně? Dovozují správně, že jakákoliv synthesa přítomnosti je nemožna, pokud časový odstup nepřipouští jednotícího přehledu a vzdálenostní perspektivy. Zvláště důrazně však upozorňují na to, že materiál, který nám poskytují dila žijících současníků, jest příliš kusý a neúplný, aby bylo možno s ním vystačiti při postupu genetickém. Závěr zní: to, čeho se metodický literární historik může dobrati při studiu soudobého písemnictví, nejsou skl,tečné vědecké výtěžky, nýbrž nanejvýše jednotlivá průpravná pozorování pro budoucí potřebu skutečného vědeckého ba dání - literatura přítomnosti náleží v oblast vykladatelské a soudčí činnosti kritikovy, nikoliv v obvod genetického a pragma tického studia literárního historika.

Zde, jak patrno, nabývá otázka po poměru kritiky a slovesného dějepisu zvláštní naléhavosti, kterou ostatně pociťovali všickni vynikající duchové, pracující v obou oborech, Villemain jako Sainte-Beuve, August Vilém Schlegel jako Vilém Scherer.

Nejprimitivněji odpovídá se na tuto otázku vytčením látkové oblasti obou. Buď přisuzuje se Iiterátnímu dějepisu písemnictví veškeré, vědecké jako krásné, kritice pak pouze poesie, aneb vyhrazuje se kritice tvoření současné, vrstevnické, literární historii slovesnost minulých dob. Obé rozhraničení jest povrchní a nesprávné. Studium literatury vůbec, ať genetické, ať kritické, obmezuje se skoro vesměs na písemnictví krásné, vylučujíc ze švého okruhu literaturu naukovou, takže kritik i literární dějepisec mají vlastně látkově zcela stejný předmět. Výjimky potvrzují

7

[na začátek stránky]