Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 57

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Osobnost a soud,

Metody, nastíněné v předešlých kapitolách, poskytují slovesnému kritikovi řadu možností, aby pronikl k podstatě knihy i jejího spisovatele a zařadil oba do příslušné souvislosti, jakož i aby pronesl o nich hodnotící soud. Pravíme výslovně: řad u m o žn o stí, neboť na rozdíl od exaktních věd nelze v kritice předpisovati, které z propracovaných metod třeba se přidržeti při určité látce; naopak zde zavládá úplná volnost, dovolující kritikovi, aby si při svém postupu vybral metodu tu či onu, řídě se duševním svým založením, filosofickým názorem, dobovým proudem vědeckým neb i zřeteli praktickými. Dlužno ovšem po kritikovi žádati, aby metodU důkladně znal a bezpečně ovládal, čehož dojde odborným školením a podrobným studiem; jeť právě této - a jediné této - části kritického umění, stejně jako každé technice, se naučiti.

Leč metoda, prostudovaná sebe svědomitěji a prováděná sebe přesněji, nedělá ještě opravdového,kri-l tika; ten se nevychovává a nevzdělává, nýbrž rodí,' a v tomto smyslu mluví se zcela případně o k r i-: 't i c k é mna dán i a k rit i c k é m tem p e1

r a m e n t u. Podstatným znakem kritického nadánf jest smyslová. citlivost a vnímavost pro umělecké dojmy oblasti co nejširší; touto jemnou a bystrou

57

[na začátek stránky]