Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kritika a literární dějepis.

Postup od jednotlivého díla slovesného k osobnosti jélio tvůrce a od ni dále k společnosh, k době, ~.;kIl'f': 1'oUíí;::':~=-~I~l)rIÚ1Tha-asP1sova ter vyrostlI,- nesleo u je,

ie svéII!.!,~boru toliko literární kritika, nýbrž ve svém

i~:~tkt:t~Ii:~-?J~~~~~·t~~~~~;~~··~uševních

činnosti, těchto dvou slovesných druhů, které leží na rozhraní vědy a umění?

. Původ~~ tt.~íra~~r.I?L~~~!i_k~_lit~J'_~~!!L!!fu:_. 2i~c @~.t':s_-Y_Q~_()~1!.!9_tl~ Onomu ukazovala Jl dogmatick71Křásověda, tento přidržoval se postupu. filologického a bibliografického, podávaje popisy knih a životopisy spisovatelů v sledu chronologickém, ale bez pragmatické spojitosti; ani tehdy, když literární dějepisec předesilal svým soupisům orientační náčrtky kulturně historické a když občas provázel obsahý děl jakousi censurou, nekřížila se dráha jeho s cestami literárního kritika. Ale v téže době, kdy se kritika odpoutala od krasovědy, aby se sblížila s psychologií a vědami společenskými, prohloubil se

5

[na začátek stránky]