Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 35

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kritika impressionistická.

Všecky doposud probrané druhy kritiky shodují se v tom, že usilují o soudy pokud možno obecné a opírají je o postup naukový, který zaručuje jejich úsudkům spolehlivost a objektivnost. Kritika snaží se tu býti vědou, jež subjektivnost dojmu pozorovatelova překonává zdůvodněným soudem o hodnotě 'slovesného díla. Na opačné stanovisko staví se kritik impressionista. N ech cep r o náš e t i s o u d ů, n Ý b r ž jen I í čit i s véd o j my; nes tar á s e oje j i c h p I a t n o s t o b jek t i vnl, n ýb r ž lpí ú z k o s t I i věn a jej i c h jed ine č n o s ti; n e m í ní s e ú č a s tni tip r á c e n a u k o v é, n Ý b r ž t o u ž í být i umě I c e m, i a kým j e s t i b á sní k, oje h o ž díl e m I u v 1. Neuznává ani obecných zákonů dění literárního ať estetických či historických, ani možnosti pevné soustavy při rozboru knih; odmítá klasifikaci děl i oprávněnost pronášeti soudy hodnotící; pochybuje jak o pravidlech při tvoření tak o velkých typech a vzorech ve vývoji. Kritika impressionistu proniká důsledná nedůvěra netoliko v poznání vlastní, ale přímo v možnost poznání vůbec: není vš~obecných pravd, k nimž by bylo lze dospěti a na nichž by se mohlo shodnouti více jednotlivců, jsou pouze názory osobní dle individuálního založení

35

[na začátek stránky]