Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 21

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

skupiny; takto pohlížívají denní časopisy stranické příslušnosti na poslání svých literárních :zpravodajů a kritiků. Kritika taková stává se přímo literárním nebezpečím, dívajíc se na slovesné umění jen jako na pomůcku a nástroj záměrů mimouměleckých a na básníka a spisovatele jako na sluhu politikova, ne-li agitátorova; nevychází z mravních záS"ad, ,nýbrž spíše z morálních před sudků, nepřipouštějíc, aby kritik se vybavil ze stranictvi a dopracoval úsudku opravdu neodvislého.

I moralistni kritika tra dič ni vůbec přinášívá zhusta do literatury zúženi obzoru a nadvládu konvenčních předsudků. Ulpivajíc na látce, rozhoduje ráda o mravní pHpustnosti námětů a zavírá do literatury přístup projevům neohrožené opravdovosti a obrodné odvaze etické. Právě básníci mravního nadšení, již podobni chirurgům nejprve sondovali choroby společenské, byli nejčastěji ohrožováni předsudky zkostnatělých sudilků, zastanců to hesla "quieta non movere". Zakusil to Euripides, na nějž v lehounké formě frašky vrhl se mravokárný. tradieionalista Aristofanes pro jeho odvážné soudy (J mravní svobodě ženině; poznal to lbsen, když za mohutnou obžalobu novověkého manželství v "Noře" a ve "Strašidlech" byl pronásledován mravnostními zpátečníky· celé Evropy; trpěl trm Goethe po "Vyběravých příbuznostech" od pastorských mravokárců, kteH nepřipouštěli básnické diskuse o jednoženství; zažil to Flaubert, jejž svorně se státním návladnim obžalovali zastanci konvenčni mravnosti z pohoršeni, an.o ze schvalování cizoložství v "Paní Bovaryové". Zde úzkoprsí posuzovatelé zastávali proti morálce živé, vyvíjející se a pokračující ustrnulou, nehybnou mra vo· uku, v níž pravda dávno poklesla na pouhý předsudek

Zl

[na začátek stránky]