Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 18

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

mravní hytost č10věkovu na práh božství (evangelia) stavěl nejvýše; ale vždy doplňoval tuto klasifikaci společenskou a mravní uměleckým tříděním dle způsobu, jak význačný charakter v nich projeven. Brunetiere přisuzoval klasifikaci v kritice místo důležitější než genetickéml]. výkladu a založil hodnocení a třidění soustavně na normách obsahových. Jeho jednostrannému racionalismu byla hojnost ideí sepiatých v jednotný názor světový zárukou velikosti díla, a kritik měl seřazovati knihy a spisovatele dle stupnice mravních i společenských názorů, z á k I a dní chi d e í, jež básníkovými ústy projevuje jeho národ a jeho společnost. Takto zhošťuje se formalismu estetického, kladl hlavní váhu na obsah, takto v příkré protivě k literárnímu individualismu podřizoval jednotlivcovu osobnost všeobecnosti a zájmům sociálního cítění i vzájemnosti; zásady své v obdivuhodném tradicionalismu dovršil pak požadavkem národní jednotnosti literatury. Brunetiere, jenž zastával celou osobností názor, že písemnictví jest stvořeno spíše pro myšlenku a čin než pro cit tl snění, stanul takto na samém pomezí k rit i k y mor aI i s t i c k é, k t e r á s love s n á díl a hod not í ne podle jejich tvarové krásy neh s p o leč e n s k é pří z nač n o s t i, n Ý b r ž p ř edevšim dle jejich mravního obsahu a dle prospěšnosti jejich sociálního p ů s o b e n í, vesměs to dle zřetelů, ležících stranou oblasti umělecké.

Kritika moralistní zabírá pole velmi rozlehlé. Řadíváme k ní i onen způsob kritického rozboru, který si v literárním díle všímá jeho mravní a náboženské náplně a tím doplňuje obraz světa auktorova, aniž by sám sledoval jakékoliv cíle mravoučné. Vylučo-

[na začátek stránky]