Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kámen vší německé vzdělanosti a metodicky vycházel z filologie. Průkop no u novotou jeho bylo, že uvedl studium moderního písemnictví na katedru, čině je předmětem podobného filologického zkoumání, jaké se dotud obmezovalo na památky staroklasické neb středověké; jeho studium tekstu i vzniku básnických děl - nejčastěji Goethových - sledovalo, kterými proměnami prošel výtvor poetický od duše tvůrcovy, až po definitivní vydání. Odvaha smělého dohadu, schopnost kombinace, stálé užívání analogií a dar soustředěné podobizny leckdy jej zaváděly na scestí, ale jindy činily jeho díla obdivuhodně živými a názornými; z nich nejslavnější jest "Geschichte der deutschen Literatur" (až do Goethovy smrti, 1883), kde mistr slova ovládl látku v mohutných rysech, leč s poněkud násilným členěním. Scherer kritik vystupuje jasně ve dvoudílném souboru "Kleine Schriften" (1893).

Schererova škola, z níž vyšli vedle filologů a literárních dějepisců (zejména Ericha Schmidta, Richarda M. Meyera, Maxe Herrmanna a Gustava Roetheho) i moderní kritikové literární a divadelní, přispěla podstatně k metodickému prohloubení slovesného studia a učinila přítrž planému krasořečnění v literární historii. S jejími snahami obdobné jest úsilí francouzských literárních badatelů, vedených profesorem na Sorbonně G u s t a v e mLa n s o n e m (nar. 1857), auktorem vzorných "Dějin francouzské literatury" (1895, neúplný překlad O. Sýkorův 1900) o stvoření t. zv. critique méthodique t. j. odborného dějepisu literárního průpravy filo!ogické, ale při tom soudnosti kritické.

Lit e r a tur a. Erich Schmidt, Wege und Ziele der deutschen Litcrat.urgeschichte {"Charakteristikcn" 1. sv.,

[4

[na začátek stránky]