Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

výmarské; dějepisné vzdělání pojilo se u nich s hlubokými filologickými znalostmi; vášnivá láska k řecké antice postupně u lúch byla zaměněna kultem křesťanského středověku a staré německé vzdělanosti národní; v mladistvých bojích proti literární prostřednosti a střízlivému osvícenství i v úsilí o pozdvižení kritické úrovně v Německu postupovali svorně, o čemž svědčí společné dílo "Charakteristiken und Kritiken" (1801). Povahou byli však zcela rozdílni. Starší A u g u s t V i I é m S chl e gel (1767-1845) byl rozumově jasná, až k. pedantství střízlivá a chladná bytost; vtipem, duchaplností a vkusem nahrazoval vnitřní oheň a uhlazenou formálností nedostatek tvůrčí sily; jako tlumočník, profesor, organisátor byl z nejskvělejších lidi své doby, jako básník selhával téměř vždy. Výborná výzbroj filologická, skvělé umění překladatelské a přesné pojetí historické umožňovaly mu proniknouti každý slovesný zjev, zachytiti jej mistrovskou podobiznou a zařaditi do souvislosti dobové; zvláštní důraz kladl na to, aby literární dějepisce dal dílu takřka vznikati před očima čtenářovýma. Tyto přednosti vystupují v jeho třech soustavných dílech vzniku přednáškového: "V orlesungen uber schone Literatur und Kunst" (konané v Berlíně 1801-1804, vyd. 1884), "Vorlesungen uber dramatische Kunst und Literatur" (v Heidelberce 1809-1811) a "Vorlesungen uber Theorie und Geschichte der bildénden Kunste" (v Berlíně 1827); tyto knihy, přihlížející jen k vrcholům umění a poesie, jsou vedle přebásněni Shakespeara hlavními díly A. W. Schlegela Mladši B e dři e h Schlegel (1772-1824) vynikal nad bratra vášnivou smyslností, hrou fantasie a hloubkou pojetí, ale rozkošnická trpnost vůle, stupňovaná mnohdy

I2

[na začátek stránky]