Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Karel Hynek Mácha - str. 341

[na přehled] [na text]

Karel Hynek Mácha : osobnost, dílo, ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy smrti. V Praze : Družstevní práce, 1937. 344 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Doslov

Když se Literárně historická společnost československá v Praze rozhodla vydati jubilejní sborník Máchův a mne pověřila jeho redakcí, stanovili jsme, že vydáme dílo kolektivní a zároveň representační, v němž by zástupci naší vědy literárně historické z veškerých generací, pokud mají vztah k máchovským problémům, podali ukázky svého naukového badání. Pozvali jsme k spolupráci všecky, ale ježto máchovský sborník, chystaný péčí Pražského linguistického kroužku, jest podle přátelské dohody myšlen jako sourodý, byt' samostatný díl našeho podniku, neobraceli jsme se již na jeho přispěvatele. Do našeho sborníku byli pozváni a práce na mnoze již také slíbili četní literárně historičtí odborníci, jejichž jména i stati čtenář nyní marně hledá v obsahu této knihy; někteří se omluvili hned po pozvání, jiní nemohli dodati svých článků včas. Tím byl značně oslaben zamýšlený ráz hromadně representační; proto zůstala některá závažná témata nezpracována. Budiž dovoleno připomenouti, že představitelé staršího a nejstaršího pokolení projevili větší ochotu a pohotovost než příslušníci generace mladší: oba stařešinové, Jan Máchal a Jan Voborník, jsou ve sborníku zastoupeni, a třetí z nestorů naší vědy, Arnošt Kraus, se teprve v poslední chvíli za souhlasu redakce rozhodl, že svůj příspěvek "Anti-Mácha" pro přílišný rozsah uveřejní jinde. Chybí-li však několik osvědčených badatelů máchovských z generace střední, těší nás naopak ochotná a obsažná účast některých nejmladších adeptů literární historie české - jest důkazem, že také pro ně zůstává Mácha zvláště drahým předmětem badání, a to ve všech oblastech svého zjevu, které jsme se pokusili rozvrhnouti do tří částí:

Osobnost - Dílo - Ohlas.

V Brně v prosinci 1936

Ame Novák

341

[na začátek stránky]