Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 161

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ze zprá-vy o ~innosti Dobro~inného komitétu -v Brně.

Náš spolek snažil se plniti podle svých sil úkol vytčený stanovami.

Tradiční ošacování bylo provedeno opět za osvědčeného vedení pí M. HUbnerové. Poděleno bylo 1718 dětí českých škol brněnských. Do prázdninové osady Sdružení soc. práce poslali jsme opět 20: dětí, letos ještě za vedení naší místostarostky pí V. Sťasné. Uvažujeme zříditi vlastní prázdninovou osadu a tak prohloubiti činnost ve prospěch naší mládeže. Spolkové příjmy plynuly z nálepkové akce; (6261.- Kč), z ochotnického představení, pořádaného zábavním odborem za spolupůsobení naší dívčí družiny (5346.50 Kč), ze subvencí (26.710.- Kč), z členských příspěvků, sbírky. darů a j. (10.961.60 Kč). Největší příjem byl z naší ročenky »Chudým dětem« (30.896.50 Kč). Spolkové vydání bylo celkem 94.295.05 Kč. b naše finance se vzorně stará dlouholetá pokladní pí M. Záturecká.

XLIX. ročenku »Chudým dětem« s názvem »Zivý Vrchlický« vyda,li jsme začátkem prosince 1937 opět za redakce pí Hany Humlové. Vydáno bylo 4300 výtisků. Vrácené výtisky byly opět a opět rozesílány na nově získané adresy a tak se stalo, že ročenka byla zaslána celkem na 5612 adres. Z příjemců si ponechalo a zaplatilo 3661; jejich jména a zaplacené částky jsou uvedeny na příštích stránkách této přilohy. Ročenku nezaplatilo ani nevrátilo 372 adresátů. Příjem za ročenku byl 53.018.85 Kč, vydání 22.122.35 Kč.

Ročenka byla opět přijata kritikou velmi příznivě. Pokud nám známo. uveřejnily posudky tyto listy: Pražské noviny 10. a 25. XII. 1937, Lidové noviny ll. a 12. XII. 1937 a 3. ,a 4. I. 1938, Ranní noviny (Praha) 14. XII. 1937 a 5. II. 1938, Ceský deník (Plzeň) 19. a 25. XII. 1937, Prager Presse 21. XII. 1937 a 1. I. 1938, Rozhlas v Moravské Ostravě 23. XII. 1937, Stráž českého východu (Vysoké Mýto) 24. XII. 1937, Pestrý týden 25. XII. 1937, Národní noviny 25. XII. 1937, Brněnská Svoboda 28. XII. 1937, Našinec (Olomouc) 30. XII. 1937, Národní politika 1. I. a 6. II. 1938, Jas (Praha) 1. I. 1938, Ceské slovo 7. I. 1938, Právo lidu 7. I. 1938, Jednota, týdeník Štefánikovy spol. (Bratislava) r. II. č. 2, Moravskoslezský deník 9. I. 1938, Literární noviny r. X. č. 7, Skol a měšťanská (Praha) 15. I. 1938, Věstník Zemské organisace pokrok. žen moravských r. VI. č. 1, Národní listy 19. I. 1938, Kolo moravských spisovatelů r. VIII. č. 1, Národní osvobození 23. I. 1938, Národní myšlenka (Praha) 31. I. 1938, Moravský přítel lidu 5. II. 1938, Casopis CsI. obce učitelské 10. II. 1938, Moravský věstník (Olomouc) 27. II. 1938, Naše kniha č. 2 1938., Sokol (Praha) Č. 2 1938, Zvon 2. III. 1938, Nedělní list 6. III. 1938, Hovory o knihách 10. III. 1938, Cesta (Praha) r. I. č. 4, Akord (Brno) 1938-II., Ceský časopis historický č. 1 1938.

Redaktorce ročenky pí Haně Humlové udělila dne 3. března 1938 Ceská akademie věd a umění poctu 5000 Kč z fondu Fr. L. Riegra za obětavou a nezištnou práci, kterou vykona10!' ,pro strádající děti, zejména za zá-

[na začátek stránky]