Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 16

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

děl; již okolnost, že se horlivý a nadšený znalec a etitellido~ vé hudby moravské, tedy živlu konservativního, mohl na sklonku života octnouti na nejkrajnějším křídle hudební avantgardy evropské, kterou namnoze tvůrčími dohady anti~ cipoval, nutí zamysliti se nad problematikou Janáčkova zjevu.

Každý prostředek, abychom bezpečněji porozuměli osob~ nosti tak komplexivní, musí býti vítán, a nelze nepotlačiti vděčnosti k mistru, který nám nechal tolik - i mimo vlastní hudební projevy - pomůcek k tomu; jejich obezřetné studium náleží arciť teprve budoucnosti. Nemůže býti ovšem nejmenšího sporu o tom, že mezi nimi Janáčkovy literární dokumenty stojí na místě nejpřednějším.

Z českých hudebníků-spisovatelů se mŮže s Leošem Janáčkem sotva který měřiti; ani J. B. Foerster, který pevným a kultivovaným uměním slova zasáhl v různých dobách ži· votních do rozmanitých oborů hudebního spisovatelství, od výrazné kritiky až po aforistickou úvahu filosofickou a citovou něhou orosenou vzpomínku nezanechal tak rozsáhlý ohlas slovesný jako jeho brněnský protinožec.

Několik úseků Janáčkova uměleckého úsilí jest doprovázeno literárními dokumenty. Hudební pedagogika, která ho zprvu tížila a k níž později našel kladný poměr tvůrčího ducha rozdávajícího z přebytku, má z jeho pera knižní příspěvek s některými časopiseckými doplňky. Svéhlavá originalita výrazová ve spojení s odvážně osobitou koncepcí zavinila, že v naší teoretické hudební literatuře neproniklo intensivněji dvojí znění Janáčkovy nauky o harmonii. oddělené od sebe plnými 18 lety. a i tu články, hlavně v >Hlídce«, dokreslují obraz. Nejproslulejší jsou Janáčko-i vy stati o lidové hudbě s průkopnickým úvodem k sll\t~ né Bartošově sbírce v čele, po nichž sahají stejně dyclii .vě ti, kdo by chtěli proniknouti k obtížnému problémi Janáčkova vztahu k hudebnímu tvoření lidovému, jako ti; kdož studují toto pro ně samé. A hned v tuto souvislost se řadí Janáčkovy nápěvkové záznamy lidové a jiné mluvY$e svým zápalným kouzlem tvořivě inspirované pozorp.osti iď$e svým kmitem zachyceného pregnantního okamžiku; aforistiC"' ký doprovod slovní doplňuje tu notaci. Již jenom odborníci

16

[na začátek stránky]