Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Hlavy známé i neznámé - str. 7

[na přehled] [na text]

ŠVABINSKÝ, Max. Hlavy známé a neznámé : padesát portrétů se studií Arna Nováka. Praha : Štenc, 1928.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

\ ~~~~~VOJfM m,ohutným nástupem ,velik~~h. a v~!lnýc~

i\\\~ !'0~ '7 ~~ osobnost! stanula na duchovmm bopstl depn obe

~,. ~~' " . pokolení, jimž připadl úkol rozvinouti myšlenku

;~. t. ~~~ ~ českého národního obrození ve všech oblastech

~ \~ \~I ~ \\ ~ ~1 kulturního života.

i\ 1\ . r . \\1 . r/~ První mocná vlna čeří se nejvýbojněji kolem

fp.;tp- f . . i. . ~ památného a symbolicky hraničného roku osma ~ . ~ čtyřicátého, který nejenom dodává politického pří .q'~-~_.~-~~ zvuku učeneckým, slovesným a jazykovým snahám probuzenským, ale zároveň organisuje národní hnutí ve veškerých projevech ducha a mravu. Uvědoměle a svorně stojí pod týmž praporem, vesele vlajícím, učenci i politikové, spisovatelé i umělci, básníci i organisátoři, a již již se prokmitávají vedle mužů také hlavy ženské, nedočkavě toužící účastniti se nenadálého zveřejnění obrozenských tužeb a snah. Není to však jednolitá skupina, která se tu hlásí o místo a podíl v dějinách, neboť tentokráte v celek splývají vlast:p.ě generace dvě: vlastenečtí a slovanští romantikové, kteří sami ještě zažili nesmělý úsvit národního hnutí, podávají si k činu a k práci ruce s mladým svobodomyslným p Nebyla to událost politická, nýbrž podnik národně umělecký, co o lidský věk později shromáždilo opět všecky české vzdělance za vůdcovství politických i kulturních předáků v pevné a radostné pospolitosti. Chrám znovu-

[na začátek stránky]