Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka - str. 4

[na přehled] [na text]

Šimon, T. F. Praha : dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha : nákladem autorovým, 1911. 15 s., 25 leptů.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

chodců slova jejich učeného disputu, mluví o něm alespoň jejich velk~ a. přesvě~~vá gesta, ~ 'Vra. žedná pro protější novogotickou strnulou sochu Karla IV. Jako se sleta,i ~ed ptac~ na kovove větve pozlacených kytic, které na balustrádě se rhytmicky střídají se sochaO!I, tak sletal,v se .duše ~dí, prahnoucích po rozřešení dogmatických krisí, v XVII. věku pod ochr~nu te~h ~ame~ny~h dlalekbků, zatím co ženská srdce oddávala se v důvěře laskavému úsměvu SpaSitele, ,enz ze sbnneho výklenku

pod trojhranným štítem volal a zval k sobě I v • • • , ,

Jak vám, ó svůdní a nebezpeční mistři katolické renaissance, m~lt o~olatt lide.,s~dm!,1.a~ého věku, jimž víra byla rozkoší a zbožňování potřebou, když my, skepttkove, opo,vrh,uJlcl vas~r.w ná. boženskými předpoklady, každodenně podléháme vašim úskokům a smyslny~ lečkam? NepuJdeme hledati více útěchy a polevy ve vašich kostelích, do zsinalých stínů obroysky,ch fr~se~ posl~dního soudu, ale zatoužíme ve dnech šedi a nudy častěji po nádherném čtverc! Ktižovmckeho naměstí, kde podáváte si ruce se staviteli a sochaři trecenta a quatrocenta! A byť naš spleen byl sebe černější a naše srdce zraněno sebe hořčím trudem co nám zabrání, vy renaissanční a barokní kouzelníci aby kolem vašich smyslných soch a nad' vašimi hrdÝmi chrámovými sloupy nezakroužily naš~ radostné myšlenky, podobny oněm holubům, neunavnÝm a jásajícím? ~.S8e&'.l!le9SacitlllC)~sase~~~~sMeeMl"'IIM:G.MI'.""IIIlMl8'č)".lOYaKI'e&'lll\'8&Ii.'llMI.".-ae-8-8-.

Stačí vstoupiti do Klementina masivní branou z Křižovnického náměstí, aby dojem proti. reformace světácky pompesní a štědře rozkošnické okamžitě byl vystřídán poznáním studené hrůzy jesuítského ducha. Nádvoří Klementina, jimž chudé kaštany a churavé akáty dodávají stínu, ale nikoliv zeleně. mají za šedivých a zastřených dnů beznadějný ráz liduprázdných vězeňských dvorů s mrtvými okny a s mnohými věžemi, odkudž čekáme pláč umíráčku. O hodinu dříve než v ostatním městě zívá tu hustá tma: jako mlha z podzimní řeky vyvalí se z uzavřených mrazivých chrámů i zhoustne v úzkých chodbách a stísněných průjezdech, nad nimiž zejí zašlá okna neobydlených místnosti nebo jednotvárné prospekty na řady přeplněných polic universitní knihovny; roztřepí se na řídkých větvích zimomřivých keřů v malých zahrádkách a v hustých, překrásně kovaných květech v obloucích bezúčelných bran.

Netrvá to dlouho a obrovské klementinské bludiště, jež pohltilo celou starodávnou čtvrt městskou, promění se v jedinou hrobku, se všech stran domněle zamčenou a opuštěnou. Chvil. kami kmitne ve vysokých oknech některého z jesuitských chrámů nesmělý záblesk věčné lampy, chvilkami zatřese se pod těžkou klenbou průjezdu zkomírající plamen plYnový, chvilkami protrhne slabá hvězda temně modrý čtverec oblohy mezi domy a kostely. Do mrtvého ticha udeří dutě svou čtvrthodinu orloj na věži, pták uvězněný v některé kapli tikne zděšeně, na vlhkou zem skane veliký svadlý list kaštanu. Ozvou·li se kdesi na některém z dvorů chvatné kroky, provázené odrazem, očekávali bychom skoro, že vynoří se náhle před námi stín některého z Jesuítů, pro vázen nasládlou vůní rozkladu, jakou mají zanedbané hrobky. ,.

Vlastrú strašidelný genius loci v Klementině jest protagonista protireformace v Cechách, ponurý a dusledný Petr Canisius. N ejinak než v španělských malířích primitivistech, jejichž ekstatické náboženské pathos užívá výtvarné mluvy hollandských naturalistů, spojují se v tomto temném paedago· govi a pronikavém apologetovi živly španělské s prvky germánskými. Rodák z Nimweg má neúprosný racionalismus a fanatickou logiku svého kmene, avšak postaví ji do služeb náboženských koncepcí španělského generalissima protireformace. Dlouholetým pobytem v Německu pozná, jakými zbra· němi možno bojovat proti protestantům i řádové tradice ho naučí, jak dobývati srdcí i smyslů všech mocných tohoto světa. T of muž, jakého potřebuje Ferdinand I., sám rovněž Španěl pathosem víry a zároveň Germán disciplinou vůle. Přes Ingolstadt a Vídeň přichází Canisíus do Prahy, aby synthesí jesuitismu španělského i germánského ničil a hubil národní náboženskou kulturo v Čechách. Klementinum stává se jeho hradem výbojným a pevným, ale temným a hrůzným .

...... ~.ROO~ .... ~.~~.E._. __ ...........• ·s.

V zádumčivých a tesklivých dnech bolestného odporu proti přítomnosti, tak neho~ a necitelné k našemu vypěstěnému já, očekáváme někdy v paradoxním romantismu jakousi chvilkov~ úlevu od útěku do dalekých století, a pak zatoužÚDe jako po vzácném dobrodružstvi nervu a smyslů po středověké gotické Praze, po onom slavném tržišti z doby Přemyslovců, kde ~valí se kupci na cestě mezi Benátkami a Gdanskem, mezi Paříží a Krakovem. Avšak i na s~ městě, v jehož klikatých, úzkých a zatmělých uličkách, ústících prudce a neočekávaně do ~s arkádami nebo do nepravidelných plácků, SlDÚDe onu Prahu jedině hledati, staví se r~ ••.a barokní Praha stále do cesty naší bizarrní a nesplnitelné touze, Obrovské černé karyatidy ga--novy, houpající na svalnatých zádech pyšnou krásu balkonů Fischera z Erlachu, zdklebi se lUl 4

[na začátek stránky]