Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dialogy - str. 3

[na přehled] [na text]

HUTTEN, Ulrich von. Dialogy. Z latiny přeložil a úvodem opatřil Arne Novák. V Praze : nákladem J. Otty, 1901. [chybí str. 49-64]

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

Duševní život v Německu podlehl v 16. věku několika mohutným převratům, jichž výsledky dodnes jasně se jeví jakožto základy moderního myšlení a cítění. V 16. věku. nastalo veliké zborcení starého názoru světového, názoru katolicko-středověkého a na ssutinách starých myšlének, a na troskách staré víry budoval se svět nový. Humanismus a reformace byly dva mocné proudy myšlénkové, jež zaplavily boliřlivými vlnami svými Německo, provázeny převraty ekonomickými a socialními. Jak huma"': nismus tak reformace přišly s velkou vehemencí, s příkrým opovržením všeho tóho, co bylo staré a v jejich očích přežilé; přichvátaly obě ty myšlénkové vlny rychle za sebou směšujíce se druhdy a narážejíce nejednou na sebe. Původně se zdálo, že reformace jest pouhým důsledkem snah humanistických, jejich reali

[na začátek stránky]