Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bible a český národ - str. 49

[na přehled] [na text]

Bible a český národ : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 47. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1935. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Arne Novák:

SNY PAL E S Tf'" N S K É.

Ani rodinná, ani ~kolská výchova nevedla Svatopluka Čecha k tomu, aby si jakkoliv osvojil kulturu biblickou. Zaníceně čítal české, slovanské i cizí básníky, se zalíbením se probíral historickými spisy, obraznost jeho byla přená~ena exotickým líčením beletristů i cestopisců do vzdálených krajin, a sotva bez užitku a bez trvalej~ích dojmů zůstala i ~kolní četba klasických autorů. Ale knihu knih znal syn liberálního otce a žák posvět~tělého piaristického gymnasia jen povrchně a z druhé ruky, hlavně z biblické dějepravy, upravené pro učebné potřeby nejprve obecné, pak střední ~koly, takže mu sice z bible byly běžny její postavy, příběhy, scenerie a starožitnosti, nikoliv v~ak její náboženský duch a její osobitá dikce; dávno již minuly doby, kdy ve stOlpách Herderových a Goethových bylo Písmo svaté studováno a uctíváno jako vzácná a starobylá památka pra věké poesie.

Pokolení Čechovu se naskytovala ov~em cesta, která mohla vésti k hlub~ímu proniknutí bible. Zivé nad~ení pro českou náboženskou reformaci, zvlá~tě pro husitství, mohlo si sotva zakrývati poznání, že důsledný a neuprosný boj na~ich předkíl proti římské církvi a proti její tradici se dál pod heslem návratu ke křesťanství původnímu, opírajícímu se o bibli a že se jejich náboženský i mravní zápal vzněcoval stálým čtením Starého i Nového zákona a rozjímáním o něm. Avšak svobodomyslně evoluční názor na dobu husitskou, načerpaný z Meissnera a ověřený autoritou Palackého, si hleděl v českém táborství a pak i bratrství předev~ím toho, čím se domněle odli~ovalo od středověkého křesťanství a čím připravovalo dobu novou s jejím svobodným poznáním, nevázaným ani biblí ani církevní tradicí; podle tohoto pojetí podněcovali husit~tÍ kněží táborské bojov 4

49

[na začátek stránky]