Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 9

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

pREDMLUVA

Dějiny národního obrození českého na sklonku osmnáctého věku a ve století devatenáctém byly dlouho chápány hlavně jen ve svém obsahu literárním a ve své tendenci jazykově národní,. bez náležitého zřetele k náplni myšlenkové. Když později v positivistické epoše českého dějezpytu obrátili učenci soustředěnou pozornost také k ideové stránce velkého dějinného procesu, zkoumajíce v souvislosti s duchovními proudy zahraničními jak snahy vědecké tak filosofické úsilí našich buditelů, unikala jim zpravidla jed n a složka velice významná: n á b o žen s ký ž i v o to b r o z e n s k ý. Souviselo to asi s okolností, že vlastní kořeny hnutí hledány v osvícenství, ano, přímo v josefinství, nepřátelském nejen církvi, ale náboženství vůbec, a že za jádro národní obnovy považována oposice proti hodnotám katolického baroka pobělohorského; u mužů rázu Dobrovského, Jungmannova, Havlíčkova přímo zveličován jejich odpor ke zjevenému náboženství a církevním institucím. Ve své "české filosofii" se arciť T. G. Masaryk pokusil vystopovati náboženské kořeny myšlenkov.!Ích koncepcí ať filosofických ať vědeckých ať politických u vůdčích osobností, přicházejících z východu, u Kollára, Šafaříka a Palackého, a působil tu velice podnětně, ač ve svých vývodech zaměňoval mimovolnou shodu filosofických zásad s positivním křesťanstvím a uvědomělé navazování na domácí náboženskou tradici a ač aprior~ podřídil své poznatky ústřednímu názoru o převládajícím podílu protestantismu na kulturní výstavbě českého národa.

Za to až dosud nevěnována náležitá pozornost účasti n á b o žen s k é hod uch a k a t o I i c k é h o v dě jin 9

[na začátek stránky]