Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 13

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

monografii za stálého komentáře, který zároveň tvoří dějiny české filosofie v XIX. stol. in nuce. Tol další zásluha a klad tohoto bohatého spisu, z něhož mimo to čtenář poznává všecky hlavní, namnoze dávno zapomenuté, veřejné osobnosti církevního života v Čechách a ve Vídni za éry Františkovy a Ferdinandovy, chápaje teprve nyní mimoděk správněji jejich často dramatické vztahy k hnutí národnímu a k situaci kulturně-politické.

Třebaže Bernard Bolzano zasáhl tak pronikavě do duševního života některých předáků národního obrození a ač česká Praha mu v době jeho kazatelské slávy dodávala celé zástupy učelivých posluchačů, přece nemáme práva počítati muže jména a původu italského, ale lJycholJání, jazyka a vědomí německého, mezi našince; dbalý překladatel knihy Wintrovy se lJ cenných poznámkách vynasnažil, aby doplnil německý originál údaji o BolzanolJě vztahu k českému obrození, jehoi: nacionalistických tendencí a později zlJláště politickoemancipačních snah humanitní syn lJěku XVIII. neschlJaloval, ba naopak je odsuzolJal. Jeho vlastní působení se neomezolJalo jenom na Čechy a přes diecési litoměřickou, kde mělo lJyznavače zvláště horlilJé, přesaholJalo až do Lužice a Saska, jsouc dokladem, jak čistá myšlenka dovede překonati hranice historické a státní, což platí jmenovitě o ideách náboženských. A z obdobných kořenů vyrostlo lJlastně také bolzanovské dílo WintrolJo, příspělJek německého učence k dějinám hnutí, jež mělo tak mocný význam pro naše obrození: duch lJzájemného pochopení, touha po ideovém dorozumění, láska k společným statkům kulturním vlají a lJanou nad knihou, která lJ českém překladu chce i naše čtenáře zaslJěcovati do hlubšího chápání dějin národních a náboženských.

V Brně v říjnu 19'35. Arne NOlJák

13

[na začátek stránky]