Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 12

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

se skutečně podařilo karakterisooati jej dramaticky o jeho heroismu myšlenkooém a mraoním - není české· mu čtenáři ani neznám ani lhostejný. Přes důslednou nepřízeň Jungmannoou a jeho družiny, oysoětlitelnou snad z důoodů příkře nacionálních, byl Bernard Bol· zano, •• muž, jenž mluoil sBohem", mezi českými ná· rodooci několika generací oěrně uctíoán a následooán, a osobnosti tak rozdílné, jako Celakooský a Palacký, Haolíček a Jablonský, Karolina Soětlá a rodina Rieg· rooa, záoodily nejen o obdioné choále soatého muže a úchoatného kazatele, ale i o oceňooání pronikaoého jeho oliou na náboženský žioot o Praze a o Cechách. E. Winter ošak přistupuje k Bolzanooě osobě s poznáním daleko pro~kaoějším, než se dálo dosud, a s dů. ?ěrným porozuměním soukromému a citooému žilJotu jeho, a to netoliko na základě nooých dokumentů, ale i vyzbrojen nooou koncepcí myšlenkooého zjeou Bolzanooa. Jeť jeho studie jedním článkem z oelkého řetěze prací od autorů různých národů, kteří o přítomnosti podnikají soustaonou renesanci Bolzana-myslitele, jenž o logice a mathematice daleko předstihl soou dobu 'a může býti doceněn teproe exaktním poznáním našich dnů kfJeré usilují poznati a oydati oeškerý slooesný. odkaz sesazeného profesora pražské unioersity.

N a tomto propracooaném pozadí ideooém rOZlJíjí se o názorném a žiootném podání W introoě Bolzanllo zápas s církoí a státem za hodnoty katolického osvícen· stoí a praktického křesťanstoí. Se zoláštní jemností dooozuje autor opětooně, jak Bolzano, dioinační průkopník o logice a o matematice, se opozdil jako spekulationí filosof i bohoslooec za duchooním hnutím S08 doby; jak se marně snažil zachraňooati ideooé dědictoí XVIII. oěku; jak úsilně a bez úspěchu ozdorooal ideali· stické filosofii od Kanta po Hegla, aby na konci jeho nejoětší stoupenci přešli do tábora herbartooského. Tato čiře duchooá tragika myslitele oystupuje oe Wintrooě

12

[na začátek stránky]