Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 11

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

běžně, nikolio ošak souhlasně. Věrný a oděčný žák Seb. Merkla, historika katolického osoícenstoí o Německu, zobrazuje nám oznik, ozestup, boje a konečně rozklad č es k é h o k a t o I i c k é h o o S o í cen s t o í s oůdčí postaoou Bernarda Bolzana o popředí. Toto hnutí se olni od dob josefinských, kdy reaBuje na nenáboženský žioot osoícenský, až k roku 1848 a ooládá oalnou část doby předbřeznooé u nás: na rozhraní druhého a třetího desítiletí XIX. oěku podstupuje soůj chrabrý zápas • orchností církeoní i státní a uoědomuje si soůj hluboký rozpor s římsko-katolickou restaurací, podporooanou romantiky, ale ještě kolem r. 1848 znoou ožíoá o radikálním zaostření Karla Raolička, zapřisáhlého odpůrce oeškerého romantismu politického a náboženského i odoážného obnooitele hodnot osoícenských.

I jest předmět ,Wintrooy monografie stejně rozsáhlý jako důležitý a doplňuje oelice podstatně poznání myšlenkooého žiDota o celém našem národním obrození: o této šíři a s takooou IOBikou oýoojooou nebyla látka ta doposud zpracooána, a mezi hojnými studiemi o oýznamu Bolzanooě o ideooém hnutí če.kém není jediné, která by soůj předmět promítala s podobnou hloubkou nazpět do, oěku osoícenského i napřed do reoolučního času o jaře 1848. Eduardu IWintrooi se podařilo napsati stručné a oýrazné dějiny katolického osoícen.toí českého a zárooeň kriticky zhodnotiti toto hnutí. které s ušlechtilým zanícením mraoním a s karakterní odoahou státi ošemu na ozdory za poznanou praodou, přece jenom spojooalo nedostatek pochopení pro podstatu náboženstoí a církoe a stálým zdůrazňooáním praktické stránky křestanstoí, nikterak nepostoupilo o pojetí reliBiosity k oněm hloubkám, jež se za romantiky oteořely citu, intuici, ale i psycholoBické analyse a historickému chápání nábožensky založených duchů katolických i protestantských.

Ostřední hrdina monoBrafie Wintrooy - a spis()oateli

11

[na začátek stránky]