Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 10

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ném dramatě české/w obrození. A přece celá řada historických skutečností nutí se tu zastaviti a zamysliti. Hlavními nositeli národní/w hnutí byli dlou/w katoličtí kněží, namnoze pravooěrní, kteří i své odborné a stavovské orgány postavili za souhlasu církevní vrchnosti do služeb probuzenských. Od katolické pobělo/wrské školy Balbínovy učila se v prvních fazích nejen historická vlastivěda, ale i česká a slovanská propaganda buditelská. Sběratelská činnost romantických ctitelů lidové poe.ie, která měla tak mocný vliv na básnickou tvorbu, obracela se Kamarýtem a Sušilem k prostonárodní tradici katolické písní duchovní. Chateaubriand, Calderon, ba sám Bossuet jsou zastoupeni v překladovém písemnictví předbřeznovém. Od žalmových parafrasí Puchmajerových až po lyrickou modlitbu Celakovského rozpíná v básnických výtvorech své peruti zbožnost čistě katolická, aby pak za mladší romantiky nalezla u J ablonského velkorysý výraz didaktický. Soustavné zobrazení tohoto katolického podílu v národním obrození jak slovesném tak myšlenkovém jest úkolem budoucnosti, bohdá nedaleké, a pak se bez pochyby dostane i náležitého osvětlení vnitřním vztahům mezi českým katolictvím a českou romantikou i vlivu poměrů západoevropských v době restaurace na duševní život český.

1 bylo pro nás radostným překvapením, když jsme předloni z rukou svého krajana německé národnosti, profesora bohoslovecké fakulty pražské, Edu a r d a Wintra, obdrželi ve spise Bernard Bolzano u n d s e i n K r e i s, první významnou splátku na svůj vlastní dluh. Svou přísně vědeckou metodou, používaje původních, doposud neznámých dokumentů, neobrátil se spravedlivý a objektivní autor k období, které se historikovi náboženského života v Cechách přímo nabízelo, ke katolické romantice za epochy restaurační, nýbrž zvolil velice originálně úsek, který onu periodu vývojovou předchází, ale s ní později postupuje sou 10

[na začátek stránky]