Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Básně - str. 5

[na přehled] [na text]

MEDEK, Rudolf. Básně. V Praze : F. Topič, 1929.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD

'\{ velké době napoleonských válek, kdy vznikala
Evropa devatenáctého věku, a kdy se jako nový prvek dějinně politický probouzelo národní uvědomění, vytýkali horliví vlastenci němečtí Goethovi, .že se básnicky nezúčastnil "bojů za osvobození" a že se nepřidružil k lyrikům, kteří mocně zaduli do válečné polnice. Ale tu odpověděl výmarský mudřec energicky: "Psáti vojenské písně a seděti v pokoji - to by tak -byl můj ~působ! Z polního ležení, kde jest v noci slyšeti ržání koní nepřátelských hlídek, to bych si dal líbiti. Ale to nebylo mým životem a mou věcí, nýbrž životem a věcí Theodora Kornera." Tento Goethův požadavek, aby také ve válečné poesii byly všecky velké vzněty a prudké city prožity a ověřeny původní zkušeností, platí podnes, a oprávněnost jeho se osvědčila i na lyrice, která vznikla za světové vojny a byla jí podnicena.

Jest ctí a chloubou českého básnictví, že dovedlo válečné události, z nichž se zrodila státní samostatnost československá, doprovoditi a oslaviti lyrikou životně pravdivou, a že její nejmohutnější slony--byly-pódepsá1i)' jménem poety, který se také sám hrdinsky zúčastnil branného osvobození svého národa na nejslavnějších bojištích a za okolností nejsvízelnějších. Jest to Rud o I f Med e k, jenž chrabré činy československých legií na Rusi a v Sibiři zachytil také v rozsáhlých; románových letopisech, shrnul účinnou zkratkou v křepk~in a při tom tragickém dramatě, vyprávěl s citovou vřelostí i v knize pro mládež, ale především proměnil v lyrické obrazy a rytmy slavného díla básnického Lví

5

[na začátek stránky]