Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 9

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

věsta", "Matka", ,,0 třech kolech", prozrazují každým veršem Erbenova následovníka.

Neutají se však podstatný rozdíl: Erben byl básníkem doby romantické, Neruda je synem střízlivého, reailstického věku. Látky souvisící s lidovým bájeslovím jsou vzácností u Nerudy; tajemné, nadpřirozené vztahy nahrazeny jsou většinou motivy čistě lidskými; příroda málokde zasáhá do osudu lidského, a městský básník nevěnuje jí valné pozornosti; na venkova jeho lid neline se záhadná záře báchorková, nýbrž jasné světlo denní. Tyto rysy, které ovšem v několika baladách musily ustoupiti starší vžilé tradici, jsou ještě stupňovány ve zvláštní skupině výpravných skladeb, jimiž se dostal Neruda nad Erbena, v t. zv. baladách sociálních, jako "Slaměný vínek", "Skočme, hochu", "Před fortnou Milosrdných" a "Poslední balada z roku dva tisíce a ještě několik". V nich užívá Neruda úsečné a lidové rázovité formy erbenovské balady s její výraznou psychologií, s její ostrou charakteristikou, s jejím až dramatickým dialogem k tomu, aby nakreslil prudce jímavý obraz ze společnosti bídy: sociální skutečnost, vyložená se sHnou mravní opravdovostí, nastupuje místo bájeslovnych a tajemných vztahů.

Nesporně byl mladý Neruda z Erbenových žáků nejvýznamnější; aby však byl opravdovým velkým baladikem, k tomu chybělo mu po "Knihách veršů" mnoho. Byl příliš střízlivým, rozumovým a vypočítavým básníkem, který nedovedl svého čtenáře naplniti onou ilusí, která jest nutna pro dokonalý umělecký požitek z každé balady; žádáť pravá balada jako legenda, .aby ji čtenář četl s naivní myslí - ale tehdy Neruda, kritik, satirik, ironik, úmyslně každou naivnost rušil a rozplašoval. V Nerudových baladách z "Knih veršů" bylo příliš mnoho chtěného, zamýšleného a vykombinovaného živlu, kdežto bezprostřední a prudce osobní zážitky chyběly. K tomu všemu se

9

[na začátek stránky]