Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 8

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nových, především však v Erbenově "Kytici" dochází romantický názor o baladě ztělesnění. Od těchto dob jsou české balady prosyceny duchem vážným, chmurným, až tragickým; předvádějí člověka v těsné souvislosti s přírodou; zpodobují osudné a významné vztahy jeho života; berou svoje náměty, obrazy i obraty z básnictví lidového. Mezi českými baladiky vyniká Čelakovský okouzlující silou v podání ovzduší přírodního; temný a rozervaný Kalina, v lecčems Biirgerovi podobný, dramaticky vzrušeným vypravováním a silně procítěným názorem mravním; klasik pak české balady Erben hlubokou etickou ušlechti· lostí, která dovede velké konflikty vyrovnati smírně ve smyslu vyššího mravního řádu, dále pečlivou psychologií postav, uměním syté nálady, darem jadrné a plné stručnosti jazykové.

Erbena vyvolil si za svého mistra již mladý Neruda; i kdybychom neznali XXI. čísla "Hřbitovního kvítí", kde se Neruda hlásí k pěvci "Kytice" s vděčným obdivem, nemohli bychom o tom pochybovati. Jako člověku líbila se Nerudovi u Erbena jeho hluboká lidumilnost, objímající láskou a soucitem všecky trpící a strádající; jako umělec, jenž se všemožně snažil zhostiti se upřílišněného subjektivismu svojí rozpoltěné osobnosti, podivoval se Erbenově mocné a výrazné předmětnosti a věcnosti; jako básník toužil se naučiti jeho úsečnému, plnému plastickému výrazu, který stupňoval ještě hutnou jadrnost mluvy lidové. Baladistou z Erbenovy školy prokázal se Neruda hned v "Knize veršů výpravných" velké své třídílné sbírky z r. 1867. Není tu ovšem zcela ještě věren českému svému učiteli, nýbrž pokouší se také o epiku v slohu tehdejšího největšího básníka francouzského, Viktora Huga, a podává ve volném výběru látek i myšlenek výpravné úryvky z dějin i pověstí, aniž v nich dochází zvláštního svérázu. Naopak, nejlepší balady z "Knih veršů", na př. "Mrtvá ne 8

[na začátek stránky]