Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 2

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

44. Svatopluk Čech: Písně otroka. 33. vyd. (Samosl• vyd.) Kč S' 4S. Emil Trhal: Pomsta svatých. . • . • 7'20

46. Timrava: Dedinské povesti. 2. vyd, . . 14' 47, Em, Bozděch: Dobrodruzi ..•. , . . 2' 48, Eliiika Krásnohorská: Sny po divadle. , 3' 49, Adolf Heyduk: Bajky a báje. 7'SO

50, Svatopluk Čech: Sotek, , , , , .. , 12' 51. Svatopluk Čech: Nové písně,. . . . . 9'50

52, Svatopluk Čech: Sníh. ...".. 7' 53. Frantitek Palacký: Vybrané stati. 7'50

54, Fr. L, Rieger: Vybrané řeči a úvahy, • 8'50

55, A, Machl: Slovenské balady lidové.. , 12' 56. Josef Holeček: Z "Našich". 3, vyd .... , ... , " 12' 57. J. A, Komenský : Informatorium školy mateřské. 2. vyd." 8. 58. J. K.lc, Tyl: Od Nového roku do postu. .,.,., " tO'59, Sv, l;ech: Nový epochální výlet pana Broučka, tento kráte do XV, století., . , , . . . . . , . . " 15' 60. F erd, Strejček I České balady předbřeznové, , 8'SO

61. Ferd, Strejček: České romance předbřeznové. 7'50

62. Božena Němcová: Slovenské pohádky. 4, vyd. 3'50

63. Karel Rais: Z domu, 2, vyd, . . . . , . . . • 6'50

64. Rudolf Medek: O naších legiích. 2. vyd. . . . . S'-" 65, Ferdinand Strejček: Z pamětí našich spisovatelt>, .. " 10' 66. Ferd. Strejček: Pozdravy minulosti. Ukázky koresp" " 14' 67. Arne Novák: Výbor ze studií a podobizen. • • • , " 10'68, Tereza Nováková: Výbor z beletrie. ..,...,. 7'50

69. ~arel Rais: Z "Posledního léta". 2, vyd •..... " 7'SO

70. Dr. Viktor Novák: Č"ká balada doby nejnovějši, I. • 12' 71. Dr Viktor Nová1i:~ Č"ká balada doby nejnovější. II. " 12' 72, Rudolf Medek: Básně, ..,'. . . . . • '" 7'50

73. Rudolf Medek: Z legíonářské epopeje.. . , '. "20' 74. Ladislav Stroupežnický : Naši furíanti. . , , . 1'50

75. Alois Jirásek: O panu Jeníkovi. •. . . . . . 6' 76. K. V, Rais: Čteni o Karlu Havlíčkovi. Pfipojeny Ty rolské elegie. . . • • • . • . . . , ,. • • . . .• 5' 77. K. V. Rais: Čteni o Václavu Beneši Třebíukém, • , " tO' 78. Andrej Sládkovič: Detvan. . . . . . . '.' . . . . " 10' 79. Dr, Viktor Novák: Česká btilada ve druhé polovici devatenáctého století, I, . ; . . . , . , , . \. . . • 12' 80. Dr. Viktor Novák: Čeiká balada ve druhé polopici

devatenáctého století. 11. . , . . , , , , . • , 12' 81. Jaro.l •.•. Vlček: Z počátkd naši poesie moderní, , .• 8' V. vydb6.nf •• poluačuje.

Na skladě u dech knihkupci.

N A K L A O A TEL F. TOP I Čf K N I H K U PEC V PRAZE, NARODNf Tft ti.

[na začátek stránky]