Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. 35

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

své matky proti krvi otecké? Že dělíte řiši svou ve dví? Že připravujete vpád barbarů do lta1ie?

K ARE L IV.: Přiznám se vám, rozhorlený poeto, že jsem v přísných nocích své samoty pomyslil na tyto důsledky. Ale vychoval.li jsem k novým bojům křesťanské rytíře, dobyl jsem si na to práva tim, že jsem zároveň potlačoval všecku pýchu, všechnu samolibost, všechno vzpurné člověčenství.

PE TRA RC A: Řekněte: všecka hrdinská hnutí své bytosti, vznešený Imperafore. A což jste si neřekl nikdy, Auguste a Traiane v jediné osobě, že chystáte boj a vzpouru vy, jenž milujete a cňte nás? Není vám lilo obětí této podivné a přece nevyhnutelné budoucí války?

K ARE L IV.: Modlím se k Bohu, aby válka nestála příliš oběti! P E TRA R C A: Nezbude mně, nei prositi Prozřetelnost, aby vaši barbaři nezvítězili. Abych nepřestal věřit, že jsem nežil nadarmo, že mne můj Vergilius nezklamal. Ale jak svišti listí, a jak studený jest vichr ... jako tam u vás na severu.

K ARE L IV.: Váš hlas se třese jako vaše údy. A vaši úzkost slyším i z písně fontánu. Jest čas, abyste ve svém Vergiliovi hledal zas nápoj opojení.

PE TRA R C A: Bojím se, že otevru jej tam, kde mezi verši rostou květiny zapomenutí.

Oba odcházejí mlčíce,

35

[na začátek stránky]