Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. 32

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jsem se děsil, že on, velký ničitel, má mou vlastní bolestnou, beznadějně vytřeštěnou tvář. Vystupoval jsem na hory, a tam se vyšklebil na mne pouze můj stín, také proklatec, také cizoložník zoufalosti.

K ARE L IV.: Coi nejste knězem, nejste křesfanem?

PE TRA R C A: Imperatore, chvilemi tuším, ie naše lidství jest cosi obsáhlejšího než křesťanství, že svátostná milost nedovede nás vyhojiti ze všech duševních ran, že Kristus nevykoupil nás úplně z dědičného hříchu -

K ARE L IV.: Jaké zlořečené kameny přinesl jste si, poeto, z pekla Vergiliova, abyste se hříšně vysiloval, vale je vždy znova do vrchu?

PE TRA R C A: Ach, nikoliv. Na Vergiliových luzích kvetou byliny osvobození.

K ARE L IV. (s lehkou ironií): Snad mohl bych i já je trhati, ovšem nestal-li bych se při tom kacířem.

PE TRA R C A: Imperatore, muži velkého ducha a srdce šlechetného, pojďte za mnou, pojďte se mnou, důvěřujte mH Přes staletí podává nám ruce jiné, statečné plémě, jež milovalo život a nikoliv smrt, jež toužilo po hrdinství a nesvíjelo se v pokoře, pokolení druhů, bratří, předků. Vše, co velikého ve světě, stvořili tito hrdinové, mužové jihu, Řhnané a synové Římanů, dědicové jazyka Vergiliova. Barbaři je přehlušili, pokořili, vyhnali, a vy, dědic Augustův, netoužíte leč býti barbarem. Není života než na jihu, ne na troskách, nýbrž ve vlasti římské říše. Váš sever jest zlý sen, temná hrůza, která vprýštila do vašich žil z krve matčiny. Vaše blahosklonnost, Imperatore, zve mne vždy znovu do vašeho severního města, jež jste svou moudrostí a láskou proměnil v podivnou báchorku: chci, prahnu, slibuji přijíti k vám. Cos~ mne tam láká skoro

32

[na začátek stránky]